ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· - ข่าว OBEC Line
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

รายงานผลการใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

นิเทศติดตาม

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผู้ศึกษา : นายรณธิชัย สวัสดิ์
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ5T+PIDRE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของคู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ5T+PIDRE กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เครือข่ายบูรพาป่าบอน อำเภอป่าบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 คัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 11 โรงเรียน รวม 22 คน ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือนิเทศ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE 2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยวิจัยในชั้นเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า ดังนี้
1. คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.07/86.70
2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนหลังการใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สูงกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE หลังใช้คู่มือ อยู่ในระดับมาก (X bar= 4.49 ,S.D. = 0.23 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ครูผู้สอนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ครูมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กระบวนการนิเทศมีความเหมาะสม เหมาะกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

 

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที
1,118,036 ผู้เยี่ยมชม