ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคคล

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
จัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 (10 พ.ย.57)

นโยบายและแผน

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นประจำทุกปีๆละ 3 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  ภาคเรียนที่ 2  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน และสิ้นปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการบริหารจัดการศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ในระบบ DMC ที่เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec57 โดยใช้ Username และ Password เดิม โดยดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ย้ายเข้า ย้ายออก ตามความเป็นจริง

2. แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องที่สุด

3. ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้วแต่ต้องการแก้ไข โรงเรียนสามารถยกเลิกยืนยันข้อมูลได้เอง จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และหลังจากนั้น (วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2557) ต้องแจ้งเขตพื้นที่การศึกษายกเลิกข้อมูลให้

4. ระบบจะปิดเพื่อประมวลผลข้อมูล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. เป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูล

5. รายงานจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

 

-> patlung2 เมื่อ October 14 2014 13:26:09 · พิมพ์

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013