การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสโดย wachirawit เมื่อ November 02 2016 22:45:47

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามปฏิทินดังกล่าวแล้วนั้น
เพื่อดำเนินการตามปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1.ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลการเคลื่อนย้ายนักเรียนระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 10 พฤศจิกายน 2559) (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)

2.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน ผ่านระบบ EMIS (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)

3.ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B – OBEC) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)