วิสัยทัศน์

กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

“สพป.พัทลุง เขต 2 เปนองคกรคุณภาพที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม”

 

       ขอบเขตวิสัยทัศน
องคกรคุณภาพที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีความเปนเลิศในดานผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการที่มุงเนนการมี สวนรวมเชิงบูรณาการอยางยั่งยืน ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1) คุณภาพของนักเรียนมีความเปนเลิศ :ไดแก นักเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร โดย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูเปนที่ประจักษ มีทักษะการเรียนที่สําคัญ ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คุณภาพการบริหารจัดการมีความเปนเลิศ : ไดแก
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี ประสิทธิผล
- เครือขายสถานศึกษาทุกเครือขายมีความเขมแข็งผานเกณฑมาตรฐาน ในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานภายในเครือขาย