วิสัยทัศน์

กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

“สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม”

 

       ขอบเขตวิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มีความเป็นเลิศในด้านผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

1) คุณภาพของนักเรียนมีความเป็นเลิศ :ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร โดย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นที่ประจักษ์ มีทักษะการเรียนที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) คุณภาพการบริหารจัดการมีความเป็นเลิศ : ได้แก่
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
- เครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายมีความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานภายในเครือข่าย