พันธกิจ

กลับหน้าหลัก

พันธกิจ


พันธกิจเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่และตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนด รายละเอียดดังตอไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีทักษะการ เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพิ่มโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและ มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวมเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล