พันธกิจ

กลับหน้าหลัก

พันธกิจ


พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ

3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล