เป้าประสงค์

กลับหน้าหลัก

เป้าประสงค์

เปาประสงคหลักเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจที่มุงหวังจะใหเกิดการ บรรลุผลในอนาคต 4 ป รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนไดรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสมอยาง ทั่วถึง และมีคุณภาพ
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูง และมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนสังคม