เป้าประสงค์

กลับหน้าหลัก

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์หลักเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต 5 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสมอย่าง ทั่วถึง และมีคุณภาพ

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูง และมี วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนสังคม