[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 074-695911 CEO
นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 2 074695911 CKO
นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 2 074695911 CKO
นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 2 074695911 CKO
นางนาตยา พรหมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0817665253 กรรมการเลขานุการ
นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0653485695 ศึกษานิเทศก์
นางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0646824645 ศึกษานิเทศก์
นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0842147843 ศึกษานิเทศก์
นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0815893536 ศึกษานิเทศก์
นางศารีญา อิสโร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0945837787 ศึกษานิเทศก์
นางประไพ สมัครพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0887881002 ศึกษานิเทศก์
นางยินดี บุญทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0878994055 ศึกษานิเทศก์
นางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0622426475 ศึกษานิเทศก์
นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0919847929 ศึกษานิเทศก์
นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศึกษานิเทศก์ 0633439774 ศึกษานิเทศก์
นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0644656145 ศึกษานิเทศก์
นายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0962587565 ศึกษานิเทศก์
นางสาวมีนา สันสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0935783400 ศึกษานิเทศก์
นางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0936694629 ศึกษานิเทศก์
นายรณธิชัย สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0887905229 ศึกษานิเทศก์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : กรรมการ
 • 4 : กรรมการเลขานุการ
 • 5 : กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
 • 6 : พนักงานราชการ
 • 7 : บุคลากรทางการศึกษา
 • 8 : ศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
  2/8 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : mit_053@hotmail.com