[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.

เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง
ผู้เขียน : บ้านเกาะทองสม
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1869
Bookmark and Share


 

ประกาศ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
             โรงเรียนบ้านเกาะทองสมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านเกาะทองสม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.phatthalung๒.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๘๔๒๘๔๖,๐๘๗๒๙๗๓๐๘๗ ในวันและเวลาราชการ


 
                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
                                                                                    (นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์)
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 30 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน(แก้ไข) 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 24 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 20 ธ.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010