News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 16 พฤศจิกายน 2563

   วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร ครูและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับ “นายธวัช รัตนพันธ์ , นายธนภัทร สิริวาส และ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา” เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ เนื่องในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และนางสุภาวดี ดวงจันทร์ เนื่องในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)...นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าว

ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา