News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน 16 พฤศจิกายน 2563

   วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.45 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องไพรวัลย์ธารา และเวลา 10.30 น. เป็นประธาน การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน