News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมทางไกล "การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน" 25 พฤศจิกายน 2563

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม "การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประชุมทางไกล ระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกลดังกล่าว ผ่านช่องทางรับชมระบบออนไลน์ OBEC Chanel ...นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมทางไกล "การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน"