News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  สร้างโอกาสทางการศึกษา 16 สิงหาคม 2560

   “ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเรียนออกกลางคันและกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลมาเข้าเรียน” 16 ส.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประธานในที่ประชุมการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (สพป.) มีนโยบายติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้มาเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่ว่าจะศึกษาในระบบหรือนอกระบบ ตามความต้องการของเด็ก โดยมีการกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันในโรงเรียนตามความสนใจ เช่น เกมส์สร้างสรร กิฬาพื้นบ้าน กิฬาที่นักเรียนชื่นชอบและยังร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจรไปพบผู้ปกครองตามจุดต่างๆ ในอำเภอเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรวมทั้งเคาะประตูบ้านเยี่ยมติดตามเด็กให้มาเข้าเรียน

ภาพกิจกรรม สร้างโอกาสทางการศึกษา