News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  จัดทำแผน 8 พฤศจิกายน 2560

   วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

ภาพกิจกรรม จัดทำแผน