News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 สิงหาคม 2562

   วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดจัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา