News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด "สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร" 17 สิงหาคม 2562

   วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเผยอ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) อำเภอปากพะยูน โรงเรียนบ้านหน้าวัง และโรงเรียนวัดหวัง อำเภอกงหรา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ อาหารกลางวันของโรงเรียนต้องมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีความสะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด "สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร"