News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 22 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562