News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 26 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการในการจัดงาน "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า" ประจำปี 2562 โดยมี ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทุกฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562