News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 27 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบรรยายพิเศษ" ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชี้แจงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 156 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ หมวดมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ "บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายอย่างไรให้มีคุณภาพ"...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา