News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  “ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทพราช” 29 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทพราช” อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม “ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทพราช”