News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 "จากเสมา สู่สามัญ" 10 กันยายน 2562

   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และแสดงมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ จากเสมา สู่สามัญ" ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมนึก มีแสง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและบรรบายพิเศษ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 86 คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ได้ถอดประสบการณ์การทำงาน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและเกิดผลดีแก่ราชการ อีกทั้งเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและพ้นจากราชการ....จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 "จากเสมา สู่สามัญ"