News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (11 ก.ย. 62) 11 กันยายน 2562

   วันนี้ (11 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกทราย โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) อำเภอปากพะยูน โรงเรียนบ้านปากพล อำเภอบางแก้ว โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (11 ก.ย. 62)