News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ครั้งที่ 1/2562 11 กันยายน 2562

   วันนี้ (11 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ครั้งที่ 1/2562