News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (12 ก.ย. 62) 12 กันยายน 2562

   วันนี้ (12 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม อำเภอปากพะยูน โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) อำเภอเขาชัยสน โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง โรงเรียนบ้านคู อำเภอกงหรา และโรงเรียนบ้านหัวช้าง อำเภอตะโหมด เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (12 ก.ย. 62)