News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (13 ก.ย. 62) 13 กันยายน 2562

   วันนี้ (13 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า อำเภอปากพะยูน โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย อำเภอป่าบอน โรงเรียนบ้านต้นสน อำเภอบางแก้ว โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) อำเภอเขาชัยสน และโรงเรียนบ้านวังปริง อำเภอกงหรา เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (13 ก.ย. 62)