News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน" 14 กันยายน 2562

   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรภาพเขาชัยสน" ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรภาพเขาชัยสนมีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 13 โรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 187 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน"