News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจเยี่ยม "โรงเรียนวัดนาหม่อมและโรงเรียนบ้านโคกสัก" 16 กันยายน 2562

   วันนี้ (16 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาหม่อม และโรงเรียนบ้านโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนพบปะนักเรียนเพื่อติดตามการอ่านการเขียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยม "โรงเรียนวัดนาหม่อมและโรงเรียนบ้านโคกสัก"