News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวงก์" 18 กันยายน 2562

   วันนี้ (18 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวงก์" อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวงก์"