News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  Video Conference "สพป. กับ สถานศึกษาในสังกัด" ครั้งที่ 3/2562 19 กันยายน 2562

   วันนี้ (19 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2562" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มนโยบายและแผน) การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม Video Conference "สพป. กับ สถานศึกษาในสังกัด" ครั้งที่ 3/2562