News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" 21 กันยายน 2562

   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว และโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท อำเภอตะโหมด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาหารกลางวันของโรงเรียนต้องมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีความสะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด"