News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "อ่าน เขียน เรียนสนุก" โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 24 กันยายน 2562

   วันนี้ (24 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยกิจกรรม "อ่าน เขียน เรียนสนุก" โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 114 คน และผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน สามารถผลิตสื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น อีกทั้งเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคัดลายมือ และการคิดเลขเป็นของนักเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "อ่าน เขียน เรียนสนุก" โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น