News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เครือข่ายสองเกาะ" 25 กันยายน 2562

   วันนี้ (25 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองเกาะ" และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองในการทำงาน" ณ โรงแรม ต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองเกาะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ และการจัดการศึกษาในทุกระดับสู่ความสำเร็จ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ อีกทั้งเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถของบุคลากรในเครือข่าย และเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เครือข่ายสองเกาะ"