News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ให้โอวาทและปฐมนิเทศ "ครูผู้ช่วย" บรรจุใหม่ 28 กันยายน 2562

   วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "พบปะให้โอวาทและปฐมนิเทศข้าราชการครูมารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ราย ณ ห้องท่านเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มอบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติตนเป็นคนดียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า"...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ให้โอวาทและปฐมนิเทศ "ครูผู้ช่วย" บรรจุใหม่