News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บูรณาการ "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" 30 กันยายน 2562

   วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 บูรณาการการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2" ณ ร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้ประดับอินทรธนูข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29 ราย มอบเกียรติบัตรรางวัลการถอดบทเรียน (Best Practice) บริษัทสร้างการดี และกิจกรรม สำนึกพลเมือง Project Citizen ของโรงเรียนสุจริต มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ราย จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บูรณาการ "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"