News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2562 3 ตุลาคม 2562

   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ : พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประจำปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน โดยกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และกำหนดศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดหรือผู้แทน จำนวน 170 คน ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2562"...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2562