News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือและตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ตุลาคม 2562

   วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือและตัวชี้วัด เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือและตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563