News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 26 ตุลาคม 2562

   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2" โดยกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทองผาภูมิ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้วิเคราะห์ความต้องการทางกลยุทธ์ ตรวจสอบ ทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ การพัฒนา และเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนบุคลากรผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งการประชุมมีทั้งภาคการบรรยาย การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"