News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ปฐมนิเทศและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน "ครูผู้ช่วย" บรรจุใหม่ 4 พฤศจิกายน 2562

   นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ปฐมนิเทศและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่" ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน "ครูผู้ช่วย" บรรจุใหม่