News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พฤศจิกายน 2562

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2562" เพื่อสรุปและจัดทำรายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี 2562 โดยมี นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมลานตาลันตา ลันตารีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา