News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 15 พฤศจิกายน 2562

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยได้มอบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)