News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  Teleconference "การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562" 19 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference" เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม Teleconference "การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562"