News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  นิเทศ ติดตาม "โรงเรียนบ้านท่าเชียด" ภาคเรียนที่ 2/2562 22 พฤศจิกายน 2562

   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัด การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าเชียด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม นิเทศ ติดตาม "โรงเรียนบ้านท่าเชียด" ภาคเรียนที่ 2/2562