News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 26 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2563" ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563