News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่าย และบุคลากร 28 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือข้อราชการในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และจากนั้น นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการแก่บุคลากรและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่าย และบุคลากร