News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ขอขอบคุณ "บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)" 29 พฤศจิกายน 2562

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขอขอบคุณ "บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)" ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 91 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 2,168,413.00 บาท โดยการประสานงานจากคุณณัฐลดา สุชาติพงษ์...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ขอขอบคุณ "บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)"