News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 2 ธันวาคม 2562

   วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563