News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 3 ธันวาคม 2562

   วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2" ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (admin โรงเรียน) จำนวน 114 โรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562