News ข่าวสารและกิจกรรม
 

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 23 กันยายน 2563
วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนสุจริต ประ ...
Update : 23 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ ...
Update : 23 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับ "นายสมพงษ์ สุวรรณ ...
Update : 22 กันยายน 2563
วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร ...
Update : 22 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เสริมสร้างศักยภาพครูและบุ ...
Update : 22 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.สพท และ รอง ผอ. ...
Update : 10 กันยายน 2563
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 8 กันยายน 2563
วันนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการเรียนรู้วิทยาการ ...
Update : 8 กันยายน 2563
วันนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองมาตรฐานสำนักงานเ ...
Update : 8 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คัดเลือกรางวัลระบบการดูแล ...
Update : 1 กันยายน 2563
วันนี้ (1 กันยายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมการดำเนินงานโครงการ ...
Update : 1 กันยายน 2563
วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตรน้ำและอากาศสำหรับ ...
Update : 31 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป ...
Update : 29 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มอบทุนการศึกษานักเรียนในส ...
Update : 29 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้ง ...
Update : 29 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  ...
Update : 29 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ...
Update : 29 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมนิสัยรักกา ...
Update : 24 สิงหาคม 2563
วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงาน ...
Update : 23 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิ ...
Update : 20 สิงหาคม 2563
วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ...
Update : 14 สิงหาคม 2563
วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก ...
Update : 13 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ...
Update : 13 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การตรวจราชการ สพฐ. ประจำป ...
Update : 13 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสุดา สุขอ่ำ ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ "คุณ ...
Update : 10 สิงหาคม 2563
วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมการรายงานผ ...
Update : 6 สิงหาคม 2563
วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือ ...
Update : 6 สิงหาคม 2563
วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สวดพระอภิธรรมศพ "คุณแม่น้ ...
Update : 5 สิงหาคม 2563
วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 5 สิงหาคม 2563
วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดป้ายโครงการและร่ว ...
Update : 4 สิงหาคม 2563
วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาคัดกรองนักเรียนกลุ ...
Update : 3 สิงหาคม 2563
วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ...
Update : 3 สิงหาคม 2563
วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ...
Update : 1 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคว ...
Update : 1 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม รร. ในสังกัดใน ...
Update : 30 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป. พร้อมด้วยศึกษานิเ ...
Update : 30 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 30 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก ...
Update : 29 กรกฏาคม 2563
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ ...
Update : 28 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินด้านที่ 1 และด้านท ...
Update : 28 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย ...
Update : 23 กรกฏาคม 2563
วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรร ...
Update : 18 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดประชุม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Teleconference "ระบบคัดกร ...
Update : 16 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 15 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรับชม "ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ "เลขาธิการ กพ ...
Update : 12 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ...
Update : 10 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 8 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพั ...
Update : 8 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองงบสนับสนุนโภชนาก ...
Update : 4 กรกฏาคม 2563
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน 1  ...
Update : 1 กรกฏาคม 2563
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านด ...
Update : 30 มิถุนายน 2563
วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดประชุมอบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 29 มิถุนายน 2563
วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference "การเงิน ...
Update : 26 มิถุนายน 2563
วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference "ว 21/25 ...
Update : 26 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดการประชุมอบรมทางไกล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 24 มิถุนายน 2563
วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีฌาปนกิจศพ “เด็กหญิงณั ...
Update : 23 มิถุนายน 2563
วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรี ...
Update : 23 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม "ก.ต.ป.น." ครั้งที ...
Update : 22 มิถุนายน 2563
วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ดำเนินการเลือกสรรพนักงานร ...
Update : 22 มิถุนายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางก ...
Update : 19 มิถุนายน 2563
วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference "ระบบการ ...
Update : 18 มิถุนายน 2563
วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 17 มิถุนายน 2563
วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานดูแลอินเทอร ...
Update : 16 มิถุนายน 2563
วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสรรหาและการเลือก ก.ต.ป ...
Update : 16 มิถุนายน 2563
วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินด้านที่ 1 และด้านท ...
Update : 15 มิถุนายน 2563
วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณล ...
Update : 15 มิถุนายน 2563
วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินด้านที่ 1 และด้านท ...
Update : 15 มิถุนายน 2563
วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นิเทศ ติดตามการศึกษาทางไก ...
Update : 12 มิถุนายน 2563
วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากา ...
Update : 11 มิถุนายน 2563
วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ...
Update : 10 มิถุนายน 2563
วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 16.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ...
Update : 10 มิถุนายน 2563
วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 10 มิถุนายน 2563
วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนโครงการโรงเร ...
Update : 9 มิถุนายน 2563
วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายง ...
Update : 9 มิถุนายน 2563
วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด ...
Update : 2 มิถุนายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทบทวนคู่มือติดต่อราชการ แ ...
Update : 2 มิถุนายน 2563
วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างล ...
Update : 2 มิถุนายน 2563
วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคน ...
Update : 1 มิถุนายน 2563
วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเ ...
Update : 1 มิถุนายน 2563
วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นิเทศ ติดตามการศึกษาทางไก ...
Update : 29 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมทางไกล "ศูนย์เฉ ...
Update : 29 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นิเทศ ติดตามการศึกษาทางไก ...
Update : 29 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาจัดสรร "งบกระตุ้นเ ...
Update : 27 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง ...
Update : 27 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ติดตามการศึกษาทางไกล" ใน ...
Update : 27 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ติดตามการศึกษาทางไกล" ใน ...
Update : 27 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านนักเรียน "ติดตา ...
Update : 26 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 “ห่วงใย  ...
Update : 25 พฤษภาคม 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ห่วงใย ส่งก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เลือกสรรนักจิตวิทยาโรงเรี ...
Update : 22 พฤษภาคม 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอ ...
Update : 20 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.สพท. "การจัดการ ...
Update : 20 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงสถ ...
Update : 19 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี ...
Update : 18 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านนักเรียน "ติดตา ...
Update : 18 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"จัดทำแผนสถานศึกษา" ผ่านร ...
Update : 17 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตามการเตรียมความพร้อมก ...
Update : 17 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชี้แจงมาตรฐานสำนักงานเขตพ ...
Update : 8 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการเรียนการสอนทางไก ...
Update : 7 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ รร. ...
Update : 5 พฤษภาคม 2563
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...