News ข่าวสารและกิจกรรม
 
>>> ฉบับที่ 615/2565 ...
Update : 1 ธันวาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> พิธีจับรางวัลสลากการกุศลโรงเรียนวัดปัณณาราม ...
Update : 1 ธันวาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ...
Update : 1 ธันวาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ...
Update : 1 ธันวาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมต้อนรับ นางสาวจีระภา คงแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ...
Update : 1 ธันวาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง  ...
Update : 30 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ...
Update : 30 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระ ...
Update : 30 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565  ...
Update : 30 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่า ...
Update : 29 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก. ...
Update : 29 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัท ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลส ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องใน “วัน ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีง ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...
Update : 24 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำ ...
Update : 24 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมการรายงานสรุปผลการเยี่ยมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเร ...
Update : 24 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการสืบเสาะเก็บข้อมูลเพื่อเข้ ...
Update : 23 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2565 และประชุมผู้บร ...
Update : 23 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ...
Update : 22 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการปร ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิ ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อ ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน วันที่ 1 ...
Update : 18 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 21 พย.65 ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันครู จังหวัดพัทลุง ประจำปี 25 ...
Update : 18 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ (PA Support Team) ...
Update : 17 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
Update : 17 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางอุบล หนูมาก ...
Update : 16 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายไพรวัลย์ วันที่ 15 พย 65 ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายบางแก้ว วันที่ 14 พย 65 ...
Update : 14 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
Update : 14 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 14 พย 65 ...
Update : 14 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สพป.พัท ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายสองเกาะ วันที่ 10 พ.ย.65 ...
Update : 10 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายตะโหมด วันที่ 1 - 4 พ.ย.65 ...
Update : 11 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ...
Update : 7 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอเขาชัยสน วันที่ 2 - 4 พ.ย.65 ...
Update : 4 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอกงหรา วันที่ 3 พ.ย.65 ...
Update : 3 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอปากพะยูน วันที่ 3 พ.ย.65 ...
Update : 3 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ...
Update : 3 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอกงหรา วันที่ 2 พ.ย.65 ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอเขาชัยสน วันที่ 1 - 2 พ.ย.65 ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอบางแก้ว วันที่ 1-2 พ.ย.65 ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2565 และประชุมผู้บร ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอกงหรา วันที่ 1 พ.ย.65 ...
Update : 1 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอปากพะยูน วันที่ 1 พ.ย.65 ...
Update : 1 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ส ...
Update : 1 พฤศจิกายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแ ...
Update : 31 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 31 ต.ค.65 ...
Update : 31 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาชัยสน ...
Update : 29 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหว ...
Update : 28 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช ...
Update : 28 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 28 ตค 65 ...
Update : 28 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...
Update : 27 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง  ...
Update : 27 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางก ...
Update : 27 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาเพื่อเข้ารับ ...
Update : 26 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัท ...
Update : 26 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง แ ...
Update : 26 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565 และประชุมผู้บร ...
Update : 26 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
Update : 25 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม CSR กับบริษัท CPPC ...
Update : 21 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุล ...
Update : 23 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชกา ...
Update : 21 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบ ...
Update : 20 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 กล่าวพบปะและให้โอวาทนักศึกษาฝึกปฏิบัติงา ...
Update : 20 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ...
Update : 20 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทาง ...
Update : 20 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2565 และประชุมผู้บร ...
Update : 19 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็ก ...
Update : 18 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการจัดลำดับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเต ...
Update : 18 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ...
Update : 17 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช ...
Update : 13 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2565 ...
Update : 12 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2565 ...
Update : 12 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษ ...
Update : 11 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ...
Update : 11 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
Update : 11 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
Update : 10 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ...
Update : 10 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ...
Update : 10 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครื ...
Update : 8 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายโชคดี มุสิกะสังข์  ...
Update : 7 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 7 ตค 65 ...
Update : 7 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> พิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาว ...
Update : 7 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของอาสาส ...
Update : 6 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ...
Update : 5 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช ...
Update : 6 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดี ...
Update : 6 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานในสังกัด ...
Update : 6 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้ง ...
Update : 5 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2565 ...
Update : 5 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางกอบขวัญ แดงบำรุง  ...
Update : 4 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
Update : 4 ตุลาคม 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกา ...
Update : 28 กันยายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแ ...
Update : 30 กันยายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
>>> พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ...
Update : 29 กันยายน 2565   ขยายภาพข่าว...
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ออกกำลังกาย
Update : 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 28 ธ.ค.59 เวลา 15.30 น. สพป.พัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียด...