News ข่าวสารและกิจกรรม
 

วิพากษ์การขับเคลื่อนระบบป ...
Update : 8 เมษายน 2563
วันนี้ (8 เมษายน 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง ค ...
Update : 8 เมษายน 2563
วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 8 เมษายน 2563
วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ ...
Update : 2 เมษายน 2563
วันนี้ (2 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมผู้บริหา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 1 เมษายน 2563
วันนี้ (1 เมษายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 30 มีนาคม 2563
วันนี้ (30 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ...
Update : 27 มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 25 มีนาคม 2563
วันนี้ (25 มีนาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ...
Update : 24 มีนาคม 2563
วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป. "ประชุมทีมบริหารแ ...
Update : 23 มีนาคม 2563
วันนี้ (23 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 18 มีนาคม 2563
วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถว "16 มี.ค.  ...
Update : 16 มีนาคม 2563
วันนี้ (16 มีนาคม 2563) เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายณรงค์  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินผลการปฏิบัติงาน "ร ...
Update : 13 มีนาคม 2563
วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินผลการปฏิบัติงาน "ร ...
Update : 12 มีนาคม 2563
วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รร ...
Update : 11 มีนาคม 2563
วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 11 มีนาคม 2563
วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป. "ตรวจเยี่ยมชั้นเร ...
Update : 10 มีนาคม 2563
วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ...
Update : 9 มีนาคม 2563
วันนี้ (9 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ (9 มี. ...
Update : 9 มีนาคม 2563
วันนี้ (9 มีนาคม 2563) เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย รองผู้อำนว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม "รร.บ้านพรุนาย ...
Update : 6 มีนาคม 2563
วันนี้ (6 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรีย ...
Update : 6 มีนาคม 2563
วันนี้ (6 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจข้อสอบเขียนตอบ NT ปีก ...
Update : 6 มีนาคม 2563
วันนี้ (6 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day ...
Update : 6 มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning D ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 6 มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินคุณภาพผู้เรียน  ...
Update : 4 มีนาคม 2563
วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ผอ.สพป.ตรวจเยี่ยมโรงเรีย ...
Update : 3 มีนาคม 2563
วันนี้ (3 มีนาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Open House "โรงเรียนกงหรา ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"Day Camp" เครือข่ายบูรพา ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป. และบุ ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทีมบริหาร สพป.พท.2  ...
Update : 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก ...
Update : 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมบุคลากร "กลุ่มอำนวย ...
Update : 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถว "24 ก.พ. 6 ...
Update : 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"เรียนรู้บูรณาการ เปิดบ้า ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"วางแผนการดำเนินงาน" ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"DAY CAMP เด็กปฐมวัย" เคร ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นิเทศพบกลุ่มตามโครงการบ้า ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 15.00 น.) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"DAY CAMP เด็กปฐมวัย" เคร ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

National Test : NT ชั้นปร ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านนักเรียน (โรงเร ...
Update : 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐ ...
Update : 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "17 กุมภ ...
Update : 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับบุคลากรใหม่ "นางสุ ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"RT" ชั้นประถมศึกษาปีที่  ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แก้ปัญหาสถานศึกษาที่ไม่มี ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมสถานศึกษา "สร้างขวั ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา "ติดต ...
Update : 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ-เ ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยม "รร.วัดพังกิ่ง และ ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา" ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พท.2 "ตรวจเยี่ยมโร ...
Update : 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป ...
Update : 2 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คัดเลือกศูนย์ฝึกอบรมครูด้ ...
Update : 30 มกราคม 2563
วันนี้ (30 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ครั้ ...
Update : 29 มกราคม 2563
วันนี้ (29 มกราคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชี้แจงการดำเนินการ "O-NET ...
Update : 29 มกราคม 2563
วันนี้ (29 มกราคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมชี้แจงการดำเนินการทด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ...
Update : 28 มกราคม 2563
วันนี้ (28 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกล "มาตรการลดแล ...
Update : 28 มกราคม 2563
วันนี้ (28 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมประชุมทา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชี้แจงการดำเนินการทดสอบ O ...
Update : 28 มกราคม 2563
วันนี้ (28 มกราคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมชี้แจงการดำเนินการทด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบ ...
Update : 27 มกราคม 2563
วันนี้ (27 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "27 ม.ค. ...
Update : 27 มกราคม 2563
วันนี้ (27 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ปฏิบั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคั ...
Update : 26 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดสรรอัตรากำลัง "พี่เลี้ ...
Update : 26 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัต ...
Update : 26 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกา ...
Update : 22 มกราคม 2563
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พท.2 "ลงพื้นที่ตรว ...
Update : 21 มกราคม 2563
วันนี้ (21 มกราคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"วันครู" ครั้งที่ 64 ประจ ...
Update : 18 มกราคม 2563
“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร ...
Update : 15 มกราคม 2563
วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ค ...
Update : 13 มกราคม 2563
วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายณรงค์  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองรายละเอียดกรอบกล ...
Update : 13 มกราคม 2563
วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "13 มกรา ...
Update : 13 มกราคม 2563
วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดั ...
Update : 12 มกราคม 2563
วันนี้ (12 มกราคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงห ...
Update : 11 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2 ...
Update : 11 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“ร่วมพิธีเปิดอาคาร 107 ปี ...
Update : 11 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรี ...
Update : 9 มกราคม 2563
วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ...
Update : 9 มกราคม 2563
วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกร ...
Update : 8 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"เยี่ยมให้กำลังใจ" ศิลปหั ...
Update : 8 มกราคม 2563
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากร ส ...
Update : 4 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...
Update : 2 มกราคม 2563
วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ส่งท้ายปีเก่า "ต้อนรับปีใ ...
Update : 28 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิด "อาคารบัวแก้ว" โ ...
Update : 25 ธันวาคม 2562
วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 24 ธันวาคม 2562
วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ...
Update : 24 ธันวาคม 2562
วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 11.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารใน สพป.พัท ...
Update : 23 ธันวาคม 2562
วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "23 ธันว ...
Update : 23 ธันวาคม 2562
วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าพ ...
Update : 21 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ ...
Update : 19 ธันวาคม 2562
วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference "ชี้แจงแ ...
Update : 19 ธันวาคม 2562
วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่ ...
Update : 19 ธันวาคม 2562
วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมประธานเครือข่ายพัฒน ...
Update : 18 ธันวาคม 2562
วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 12.45 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ ...
Update : 18 ธันวาคม 2562
วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียน" ...
Update : 17 ธันวาคม 2562
วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมการจัดงานวันครู ครั ...
Update : 16 ธันวาคม 2562
วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คัดเลือกครูผู้สอนนักเรียน ...
Update : 16 ธันวาคม 2562
วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...