ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

กลุ่ม/หน่วย สพป.พัทลุง เขต 2เบอร์โทร
กลุ่มอำนวยการ0 7469 5911
กลุ่มนโยบายและแผน0 7469 5914
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0 7469 5914
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0 7469 5916
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 7469 5917
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มกฎหมายและคดี0 7469 5915
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0 7469 5915
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0 7469 5913
หน่วยตรวจสอบภายใน0 7469 5915
โทรสาร0 7469 5912
E-MAILinfo@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์www.phatthalung2.go.th
ที่ตั้ง เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160