นางอุบล หนูมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวปัทมา ขวัญสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางภิรมย์ ทองเสนอ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุชาดา พูนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพ็ญวดี บุญดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ