นางอุบล หนูมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวปัทมา ขวัญสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

– ว่าง –
นักวิชาการพัสดุ

นางภิรมย์ ทองเสนอ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวถนอมขวัญ คงแจ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพ็ญวดี บุญดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ