นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางดารนี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสยมพร หนูทิม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุง
พนักงานธุรการ

นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปี
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาววาสนา สุวรรณโณ
นักจัดการงานทั่วไป

นายธเนศวร์ ณะนุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติวัฒน์ หนูโส๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

นายจีรศักดิ์ ไชยมล
พนักงานขับรถยนต์

นางรัญจวน ทองนอก
แม่บ้าน

นายณัฐพล แว่นนาค
พนักงานบริการ

นายประภาส ทองพงค์
ยาม