นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางดารนี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวิตรี เพชรกาฬ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปี
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาววาสนา สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธเนศวร์ ณะนุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติวัฒน์ หนูโส๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

นายจีรศักดิ์ ไชยมล
พนักงานขับรถยนต์

นางรัญจวน ทองนอก
แม่บ้าน

นายณัฐพล แว่นนาค
พนักงานบริการ

นายประภาส ทองพงค์
ยาม